Terms & Conditions

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR.

Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdive a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

Nepoužitý tovar je možné bezplatne vymeniť, alebo úplne vrátiť do 7 dní od prebrania zásielky.

 

DODACIA DOBA, SPôSOB A CENA DORUČENIA

Všetok ponukaný tovar držíme priamo na našom sklade, takže Vám ho vždy zašleme najbližší pracovný deň. To znamená, že doma respektíve na pošte ho budete mať do 2 max. 3 prac. dní od objednania. V prípade, že nám by predsa len nejaký tovar z Vašej objednávky chýbal, budete o tom promptne informovaný tel. a emailom.

Tovar zasielame Slovenskou poštou na dobierku príp. kuriérom na dobierku podľa toho, aký druh dopravy si zvolíte. Za tovar platíte až pri preberaní zásielky. V deň odoslania zásielky Vám zašleme e-mail s predpokladaným doručením a inštrukciami pre vyzdvihnutie. Ak Vás poštár v deň doručenia doma nazastihne, nechá Vám v schránke oznámenie o uložení zasielky na pošte. Ak Vás kuriér v deň doručenia na uvedenej adrese nazastihne, tel. sa s Vami spojí a dohodne si miesto a čas doručenia.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom!

 

VÝMENA TOVARU PRÍP. VEĽKOSTÍ

Objednaný tovar je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť do 7 dní od doručenia. Všetky poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru na našu adresu hradí zákazník. Tovar, prosím, odosielajte v poistenej obálke (k zakúpeniu na pošte) príp. len v bublinkovej obálke DOPORUČENE, NIE na dobierku!

Do obálky priložte kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry.

Tovar Vám vymeníme spravidla do 2-14 dní(záleží od dostupnosti žiadaného tovaru). V deň odoslania vymeneného tovaru Vás budeme informovať e-mailom.

 

VRÁTENIE PEŇAZÍ

Na vrátenie tovaru máte 7 dní od doručenia a nemusíte nám uviesť žiaden dôvod !

POZOR: Akceptujeme len nepoužívaný a nepoškodený tovar.

Tovar, prosím, odosielajte v poistenej obálke (k zakúpeniu na pošte) príp. len v bublinkovej obálke DOPORUČENE, NIE NA DOBIERKU na adresu, ktorá je nižšie.

Do obálky priložte kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry.

V deň spracovania požiadavky Vás budeme informovať e-mailom.

Ak nás požiadate o vrátenie penazí priamo na Vašu adresu spôsobom peňažného poštového poukazu, tak Vám zo zasielanej sumy odpočítame 1,- € (suma, ktorú za túto službu zaplatíme na pošte).

Tovar, ktorý nám bude zaslaný na dobierku nepreberieme!

 

REKLAMÁCIE, ZÁRUKA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.

Prípadné reklamácie vyriešime individuálne, promptne, v súlade s platným právnym poriadkom a urobíme maximum pre spokojnosť každého nášho zákazníka!

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologických postupov alebo skrytou chybou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na závady šperkov a hodiniek, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia spôsobeného normálnym používaním ako poškrabanie, oxidácia striebra, oxidácia bižutérie, oter rhódiovania, oter pozlátenia, vybitie batérie, strata kamienkov alebo sklodoplnkov, rozbitie príp. poškriabanie sklíčka a pod. Záruka sa ďalej nevzťahuje na závady mechanického charakteru ako sú pretrhnutie retiazky, náramku, deformácia, ohnutie alebo odtrhnutie zapínania, rozbitie kamienka alebo sklodoplnkov.

Reklamovaný tovar, prosím, odosielajte v poistenej obálke (k zakúpeniu na pošte) príp. len v bublinkovej obálke DOPORUČENE, nie na dobierku! Bublinkové obálky odporúčame používať iba do hodnoty tovaru 15 € a odporúčame ich ešte prelepiť lepiacou páskou!

Do obálky priložte kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry.

Reklámácie vybavíme spravidla do 7 až 30dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Tovar, ktorý nám bude zaslaný na dobierku nepreberieme!

UPOZORNENIE!: Tovar sa nemusí vždy 100℅-tne zhodovať s tovarom na obrázku.

Zákony a predpisy:

– zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

– zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosti

Nitranet s.r.o.

Hornočermánska 55, 949 12  Nitra

IČO: 36534633

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro. vl.č. 11711/N


(ďalej už len „predávajúcí“)

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.niecopekne.sk (ďalej už len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2) Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

3) Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

4) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

 

II. Kúpna zmluva

1) Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (je súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

2) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke a príp. aj prostredníctvom SMS na telefónne číslo kupujúceho uvedené v jeho objednávke.

3) Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

4) Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

5) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.

6) Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

III. Dodacie podmienky

 

1) Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad, vrátane záručného listu. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest.

2) Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby SLOVENSKA POŠTA, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, činí 2,50 EUR, ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby In Time, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, činí 2,90 EUR.

3) Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

4) Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

5) Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.

 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 

1) Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov).

2)  Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

3) Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť platby:

a) dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri preberaní zásielky, a to k rukám dopravného partnera povereného dodaním tovaru; úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

b) platbou vopred na účet – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v na bankový účet pred odoslaním tovaru. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

 

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1) Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).

2) Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

 

VI. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

 

1) Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2) Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3) Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

4) Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej už len „reklamační poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.

5) Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

 

VII. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1) Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktorý spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný.

 

VIII. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

1) Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy (za účelom marketingu, ponuke ďalších služieb a tovaru, prípadnej ďalšej obchodnej spolupráce či ďalších zmluvných vzťahov), a to do doby, než písomne doručí kupujúci predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním.

2) Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb., O ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, hlavne prepravcov povereným predávajúcim dodaním tovaru.

3) Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť z databáze.

4) Kúpne zmluvy sú od ich uzatvorenia archivované, a to aj po ich naplnení a vo forme, v akej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výhradne predávajúci, prípadne subjekt poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti pre také sprístupnenie.

 

IX. Kontaktné údaje predávajúceho

Nitranet s.r.o.

adresa: Hornočermánska 55, 949 12  Nitra

kontaktný telefón: 0902615209

e-mail: niecopekne@niecopekne.sk

web: www.niecopekne.sk 

X. Záverečné ustanovenia

1) Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.

2) Cenu za použitie komunikácie na diaľku v zmysle § 10 odsek 1) písmeno g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí spotrebiteľ subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi spotrebiteľom a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.

3) Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

4) Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dni uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5) Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.

6) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 1.1.2019